Görev ve Sorumluluklar

Genel Sekreter 

1- Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

2- Genel Sekreter, üniversite İdari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından  Rektöre karşı sorumludur.

3- Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a. Üniversite İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,

b. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,

c. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,

d. Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,

e. Basın ve Halkla İlişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,

f. Rektörlüğün ve Genel Sekreterliğin yazışmalarını yürütmek,

g. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,

h. Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak ve yaptırmak

         Genel Sekreter Yardımcıları 

        a. Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasının sağlanmasında Genel Sekretere yardımcı olmak,

        b. Genel Sekreterliğe Vekaletinde, Genel Sekreterin sorumlu olduğu diğer hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak,

        c. Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yapmak.