Sekreterya

Sekreterya

Hacer Sinem EKE
Hacer Sinem EKE
Bilgisayar İşletmeni

hsinem.ozturk@igdir.edu.tr

1106

Fatma OKUR
Fatma OKUR
Memur

fatma.okur@igdir.edu.tr

1105